fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Saskia Waijers Personal Productions

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Saskia Waijers Personal Productions en een Opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het accepteren van een aanbieding, offerte en overeenkomst houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot Saskia Waijers Personal Productions in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Saskia Waijers Personal Productions gesloten overeenkomst. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten of diensten worden verleend. Opdrachtgever erkent derhalve, dat deze gerechtigd is namens of voor de organisatie rechtshandelingen te plegen.

1.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Saskia Waijers Personal Productions, voor de uitvoering waarvan door Saskia Waijers Personal Productions derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Saskia Waijers Personal Productions en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien Saskia Waijers Personal Productions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Saskia Waijers Personal Productions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN, OFFERTES

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Saskia Waijers Personal Productions zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Saskia Waijers Personal Productions kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Saskia Waijers Personal Productions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Saskia Waijers Personal Productions anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Saskia Waijers Personal Productions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST: TOT STANDKOMING , DUUR EN UITVOERING

3.1 Een rechtsgeldige overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Saskia Waijers Personal Productions een schriftelijke bevestiging ontvangt van Opdrachtgever aangaande het aanbod van Saskia Waijers Personal Productions.

3.2 De Opdrachtgever verstrekt Saskia Waijers Personal Productions tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Saskia Waijers Personal Productions voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3.3 Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Saskia Waijers Personal Productions het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Saskia Waijers Personal Productions verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

3.4 Saskia Waijers Personal Productions heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Saskia Waijers Personal Productions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 De door Saskia Waijers Personal Productions opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.8 De overeenkomst tussen Saskia Waijers Personal Productions en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.9 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3.10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Saskia Waijers Personal Productions zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Saskia Waijers Personal Productions gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Saskia Waijers Personal Productions bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Saskia Waijers Personal Productions op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Saskia Waijers Personal Productions een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.12 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Saskia Waijers Personal Productions gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Saskia Waijers Personal Productions daardoor direct of indirect ontstaan.

 

ARTIKEL 4 MUZIEK

4.1 Indien er voor het gebruik van muziek in een productie rechten afgedragen moeten worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra, dan is er sparke van additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

 

ARTIKEL 5 MONTAGE

4.2 Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

 • Versie 1: Montage A. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
 • Versie 2: Montage B. De gegeven feedback wordt meegenomen in deze montage. Aanpassingen worden, zover mogelijk doorgevoerd. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, enkel en alleen over de punten die bij Montage A besproken zijn.
 • Versie 3: Montage C. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 6 MEERWERK

6.1 Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan kan er sprake zijn van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Saskia Waijers Personal Productions de Opdrachtgever tijdig inlichten.

 

ARTIKEL 7 PRIJZEN EN BETALINGEN

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen.

7.2 Saskia Waijers Personal Productions zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldige bedragen.

7.3 De Opdrachtgever dient de betaling te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door Saskia Waijers Personal Productions aangewezen giro- respectievelijk bankrekening. 50% van het totaal factuurbedrag wordt bij aanname opdracht voldaan en 50% uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Saskia Waijers Personal Productions.

7.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u van rechtswege vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.5 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Saskia Waijers Personal Productions bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Saskia Waijers Personal Productions haar incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welk tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Saskia Waijers Personal Productions om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

7.6 Saskia Waijers Personal Productions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Saskia Waijers Personal Productions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Saskia Waijers Personal Productions gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schroten, dan wel te ontbinden.

7.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.9 In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Saskia Waijers Personal Productions op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

7.10 Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de diensten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Saskia Waijers Personal Productions gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

 

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Saskia Waijers Personal Productions en worden niet beschikbaar gesteld.

8.2 Saskia Waijers Personal Productions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Saskia Waijers Personal Productions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

ARTIKEL 9 AUTEURSRECHT

9.1 Alle door Saskia Waijers Personal Productions geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

 

ARTIKEL 10 COPYRIGHT

10.1 Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Saskia Waijers Personal Productions. De Opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Saskia Waijers Personal Productions om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar, de Opdrachtgever kan het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken.

10.2 In geval van copyright schending is Saskia Waijers Personal Productions niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

 

ARTIKEL 11 CAMERA MATERIAAL (FOOTAGE)

11.1 Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een jaarlijkse vergoeding kan camera materiaal door Saskia Waijers Personal Productions worden opgeslagen op HDD. Saskia Waijers Personal Productions is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Saskia Waijers Personal Productions naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

 

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOOBEHOUD

12.1 De Opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de Opdrachtgever liggen. Zie Artikel 9 ‘Auteursrecht’ en artikel 10 ‘Copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID 

13.1 Als het eindproduct niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt/geleverd wordt die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Saskia Waijers Personal Productions.

13.2 Saskia Waijers Personal Productions is, noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Saskia Waijers Personal Productions, of aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Saskia Waijers Personal Productions, noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

13.3 Saskia Waijers Personal Productions is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Saskia Waijers Personal Productions, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

13.4 Saskia Waijers Personal Productions is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

13.5 De totale aansprakelijkheid van Saskia Waijers Personal Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, dan wel dienst, waarvoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. De totale aansprakelijkheid van Saskia Waijers Personal Productions zal beperkt zijn tot een bedrag van maximaal twee duizend euro (€ 2.000,-) maar zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat voortvloeit uit de overeenkomst. Aansprakelijkheid van Saskia Waijers Personal Productions voor indirecte schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige erkent Saskia Waijers Personal Productions geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Saskia Waijers Personal Productions, haar werknemers of vertegenwoordigers dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

 

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1 Saskia Waijers Personal Productions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Saskia Waijers Personal Productions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Saskia Waijers Personal Productions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Saskia Waijers Personal Productions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Saskia Waijers Personal Productions zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Saskia Waijers Personal Productions kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4 Voor zoveel Saskia Waijers Personal Productions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Saskia Waijers Personal Productions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

15.1 Opdrachtgever dient te zorgen voor de volgende faciliteiten:

 • Opdrachtgever zal er tijdig voor zorgdragen dat Saskia Waijers Personal Productions de locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
 • voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen.
 • Eventueel gemaakte parkeerkosten voor de vernoemde transportmiddelen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Een schoon en werkend toilet op locatie.
 • Alle door de Opdrachtgever dan wel op verzoek van Opdrachtgever door derden in de locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen; zoals de elektriciteit; de elektrische installatie; geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Saskia Waijers Personal Productions gebruikt voor rekening en risico van Wederpatij.
 • Wederpatij zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de locatie voor degene die van de zijde van Saskia Waijers Personal Productions betrokken zijn bij het leveren van de overeengekomen productie/dienst.

 

ARTIKEL 16 DUUR EN BEËINDIGING

16.1 Saskia Waijers Personal Productions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Saskia Waijers Personal Productions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Saskia Waijers Personal Productions kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Saskia Waijers Personal Productions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

16.2 Voorts is Saskia Waijers Personal Productions bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Saskia Waijers Personal Productions op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Saskia Waijers Personal Productions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.4 Indien Saskia Waijers Personal Productions tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

16.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Saskia Waijers Personal Productions gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

16.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Saskia Waijers Personal Productions gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

16.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Saskia Waijers Personal Productions, zal Saskia Waijers Personal Productions in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Saskia Waijers Personal Productions extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Saskia Waijers Personal Productions anders aangeeft.

16.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Saskia Waijers Personal Productions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Saskia Waijers Personal Productions op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

16.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 17 KLACHTENBEHANDELING, ONDERZOEK EN VERJARINGSTERMIJN

17.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Saskia Waijers Personal Productions, opdat deze een passende oplossing kan treffen.

17.2 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

17.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

17.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Saskia Waijers Personal Productions de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.

17.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Saskia Waijers Personal Productions daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

17.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Saskia Waijers Personal Productions en de door Saskia Waijers Personal Productions bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

ARTIKEL 18 VRIJWARING

18.1 De Opdrachtgever vrijwaart Saskia Waijers Personal Productions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Saskia Waijers Personal Productions toerekenbaar is.

18.2 Indien Saskia Waijers Personal Productions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Saskia Waijers Personal Productions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Saskia Waijers Personal Productions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Saskia Waijers Personal Productions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT VAN GESCHILLEN

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

19.2 De rechter in de vestigingsplaats van Saskia Waijers Personal Productions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Saskia Waijers Personal Productions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

 

 

 

X

Ontvang mijn gratis e-book:
Beste Editing App

Ik leer je in mijn e-book hoe je video’s mooi kunt editen. Vul je gegevens in en je ontvangt hem direct in je mailbox.